Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche memorie van toelichting


wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche memorie van toelichting

Duthler, cDA -.C.
4, item 23 ) heeft het datingsite 65 lid Van Toorenburg (CDA) mijn ambtsvoorganger gevraagd met de burgemeester van Amsterdam te bespreken hoe het mogelijk is «om zicht te houden op de prostituees terwijl ze niet meer bij de GGD aangemeld kunnen worden wegens privacy».
Zij vragen of het niet voor de hand ligt om analoog hieraan ook een leeftijdsgrens voor de prostituant te hanteren van 18 of 21 jaar.Inmiddels is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) op 24 mei van dit jaar in werking getreden.In het wetsvoorstel is opgenomen aan welke vergunningvoorwaarden de exploitant in ieder geval moet voldoen. .De leden van de, sGP -fractie vragen hoe de praktijk zal zijn bij de uitwerking van de regels rond thuisprostitutie.De leden van GroenLinks -fractie achten de vervanging van het criterium «bedrijfsmatig» door het veel concretere criterium dat een derde betrokken dient te zijn, een verbetering.(Kamerstuk 32 211,.Het is goed dat de regering expliciet heeft gemaakt dat gemeenten prostitué(e)s niet mag onderwerpen aan een registratieplicht.Uit een oogpunt van bestrijding van het gedrag en van opsporing is deze strafbaarstelling immers het meest voor de hand liggend.Voorts vragen de fractieleden van het CDA of de regering kan bevestigen dat gemeenten met gebruikmaking van de autonome regelgevende bevoegdheid voor de eigen gemeente ook prostitutie die door dit wetsvoorstel wordt bestreken, geheel kan verbieden.q.Scholten SP -.C.Inmiddels steunt mijn ministerie de belangenorganisatie van sekswerkers proud tot en met 2018 om projecten uit te voeren op het terrein van veldwerk, ondersteuning aan sekswerkers en kennisdeling en educatie voor sekswerkers en overheden.22-33 brief regering; Gevolgen schorsing behandeling wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche TK, 65 korte aantekening commissies Veiligheid en Justitie (V J) en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) brief inzake Wet.Was het niet mogelijk geweest om sneller tegemoet te komen aan de wensen van de meerderheid van de Eerste Kamer?16 Het werk van de prostitutiecontroleteams in het land is gebaseerd op het bestuursrecht.
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.
Zou zij kunnen toelichten waarom deze keus gemaakt is?

22 Blijft dit ontwerpbesluit gehandhaafd of geeft het gewijzigde wetsvoorstel aanleiding dit besluit te herzien, zo vragen de leden van de VVD-fractie.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap